Höschl C. Freud a současná medicína. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Clarion Congress Hotel Ostrava, 19.-21.11.2014

20. 11. 2014


Hodnocení Freudovy psychoanalýzy se odehrává: 1. mimo medicínu a psychologii (umění, společenské vědy, filozofie), 2. v medicíně a psychologii a 3. ve vlastním světě dynamické psychoterapie.
Ad 1. Freud je chápán jako jeden z největších myslitelů přelomu 19. a 20. století, jehož učení proměnilo nauku o lidské psychice a ovlivnilo umění 20. století.
Ad 2. Je rozpoznána logická struktura Freudovy teorie a jeho snaha vysvětlit duševní děje v podstatě přírodovědným způsobem, avšak bez metodiky a nástrojů přírodních věd.
Ad 3. Psychoanalýza opanovala poměrně omezený prostor pro individuální psychoterapii vybraných případů a sebezpyt či sebepoznání, které je nezbytnou vstupenkou do observatoře mentálních procesů. Setrvává buď v heretickém sebezacyklení klasického freudizmu, anebo se přeskupuje v různých myšlenkových proudech a variacích reprezentovaných zprvu přímými Freudovými žáky (C. G. Jung, A. Adler) a posléze dalšími psychoterapeutickými školami s dynamickým zaměřením.
Ačkoliv je v popperovském pojetí nevědeckou disciplínou, Freudovo učení znovu ožívá ve světle současných neurofyziologických a psychologických poznatků, zejména v oblasti studia nevědomých dějů v mozku, významu raných traumat a traumat v dospělosti pro rozvoj psychopatologie, významu rané zkušenosti a zejména dyadického vztahu s matkou pro rozvoj odolnosti k zátěži nastavené prakticky na celý život, a pro pochopení a zvládání psychologických aspektů vztahu lékaře a pacienta. Samostatnou kapitolou je Freudův význam pro současnou sexuologii.
Podrobněji viz: www.hoschl.cz/ACAF nebo www.hoschl.cz/ECAK.