Höschl C. Predikce terapeutického účinku: blýskání na lepší časy? 52. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1.2010.

10. 1. 2010


Psychiatrie se mj. zaměřuje na hledání prediktorů vyústění nemoci případně terapeutické účinnosti psychofarmak či jiných léčebných modalit. Zdá se, že jsou čtyři hlavní typy predikce[1]: tautologická (např. míra depresivity predikuje míru depresivity), heuristická (tzv. fishing - výsledky různých korelačních analýz, např. souvislost mezi datem narození a výskytem schizofrenie), irelevantní (metodicky chybná) a logická (např. hladiny farmaka v krvi predikované ze dvou odběrů na základě znalosti farmakokinetiky). Hledání prediktorů má ve vědě nezastupitelnou úlohu, neboť vede nejen k ověřování dosavadních hypotéz, ale zejména ke generování nových, testovatelných hypotéz.
Rozvoj výpočetní techniky a progresivní způsoby zpracování signálu přinesly další možnosti kvantitativního vyhodnocení EEG. Jedním z pozoruhodných QEEG parametrů je tzv. kordance, která představuje vztah relativní a absolutní spektrální nálože v určitém pásmu a v určitých svodech. Její pokles v theta pásmu ve frontálních svodech po podání antidepresiva predikuje dobrou terapeutickou odpověď na medikaci (a vice versa[2]). Na sympoziu bude jako jeden z příkladů možné predikce osvětlen princip kordance, její možný vztah k aktivitě předního cingula (Cg25) a klinická relevance její dynamiky. Zároveň budou diskutovány slabiny celého konceptu (nejde vlastně o pravou predikci) a formulovány otázky vhodné k dalšímu testování (účinek placeba na kordanci apod.).

Literatura:
[1] Höschl C.: Prediction: Nonsense or Hope? Br.J.Psychiat., 163 (S21), 1993: 46-54.
[2] Bares M, Brunovsky M, Kopecek M, Novak T, Stopkova P, Kozeny J, Sos P, Krajca V, Höschl C. Early reduction in prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to venlafaxine treatment in patients with resistant depressive disorder. Eur Psychiatry. 2008;23,5:350-355.