Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Bareš M, Brunovský M, Novák T, Kopeček M, Stopková P, Krajča V, Šóš P, Höschl C. QEEG kordance jako nástroj predikce odpovědi na antidepresiva u pacientů s rezistentní depresí. Psychiatrie 14, 2010; S1:19-20

10. 1. 2010


Úvod: Předchozí studie poukázaly na souvislost poklesu prefrontální QEEG kordance v pásmu theta po 1. týdnu léčby a odpovědi na antidepresiva skupiny SSRI a SNRI (Cook et al., 2002, Bares et al., 2007, Bares et al., 2008). Cílem studie bylo ověřit predikční hodnotu redukce frontální kordance pro pacienty s rezistentní depresí léčené různými antidepresivy po dobu 4 týdnů.

Metoda: Do studie bylo zařazeno 81 pacientů. Hodnocení klinického stavu a EEG vyšetření byla provedena před zahájením léčby a po jejím 1. a 4. týdnu. Kordance byla vypočtena ze 3 frontálních elektrod v pásmu theta.

Výsledky: Celkem 33 pacientů (41%) dosáhlo odpovědi na léčbu (≥50% redukce MADRS). U 29 z 33 respondérů došlo k poklesu kordance po 1. týdnu léčby, zatímco mezi 48 nonrespondéry jen u 14 subjektů (p=0,001). Post hoc analyzovaná velikost účinku (w) činila 0,59. Analýza kontinuálních proměnných demonstrovala signifikantní rozdíl mezi respondéry a nonrespondéry v hodnotě kordance před léčbou a ve změně kordance po 1. a 4. týdnu léčby. Navíc u respondérů došlo po 1 týdnu léčby k signifikantnímu poklesu kordance (p=0,008), který přetrvával i po 4 týdnech léčby zatímco u nonrespondérů se hodnoty významně nelišily. Pozitivní prediktivní hodnota poklesu kordance po 1. týdnu pro odpověď na léčbu byla 0,67 (95% CI, 0,58-0,73) a negativní prediktivní hodnota činila (0,90 (95% CI, 0,79-0,96). Přesnost testu byla 0,78 (95% CI, 0,68-083).

Závěr: Na základě našich výsledků předpokládáme, že časná redukce kordance předikuje odpověď na antidepresivní léčbu u rezistentních pacientů.

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR 9330-3 a výzkumným záměrem MZČR MZ0PCP2005